Akademik Kadro
Unvanı : Doç. Dr.
Adı : FATİH
Soyadı : YÜCEL
Bölümü : iktisat
Anabilim Dalı : İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat ABD
Doğum Yeri ve Tarihi : |
E-Posta : fatihyucel@nigde.edu.tr
Web Adresi : http://fatihyucel.webnode.com.tr/
Öğrenim Durumu | Görevler | Dersler | Yayınlar | Projeler | Burslar | Etkinlikler | İdari Görevler | Tamam.Yüksek Lisans Tezleri | Tamam. Doktora Tezleri | Özgeçmiş
Öğrenim Durumu

Derece

Bölüm

Üniversite

Yıl

Lisans

 İktisat

Çukurova Üniversitesi

1997

Y. Lisans

 İktisat

Niğde Üniversitesi

2001

Doktora

 İktisat

Çukurova Üniversitesi

2006

Görevler

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

 İ.İ.B. Fakültesi  Niğde Üniversitesi

1998-2001

Arş.Gör.

 İ.İ.B. Fakültesi  Çukurova Üniversitesi

2001-2006

Dr.Arş.Gör.  

 İ.İ.B. Fakültesi  Niğde Üniversitesi

2006-2007

Yrd.Doç.Dr.

 İ.İ.B. Fakültesi  Niğde Üniversitesi

2007-2010

Doçent

İ.İ.B. Fakültesi  Niğde Üniversitesi

2010-...

 

İdari Görevleri

 
Müdür Yardımcısı  Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde Üniversitesi 2011-2014

 

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

Uluslararası İktisat Teorisi

Uluslararası İktisat Politikası 

Dünya Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Dış Ticaret ve Kambiyo

Genel İktisat

Eserler

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Yücel, F. "Sürdürülebilir Kalkınmanın Sağlanmasında Çevre Korumanın ve Ekonomik Kalkınmanın Birlikteliği ve Karşıtlığı”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.11, S.11, (2003).(EBSCO)

A2. Yücel, F. ve Ata, A.Y. “Eş-Bütünleşme ve Nedensellik Testleri Altında İkiz Açıklar Hipotezi: Türkiye Uygulaması”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.12, S.12, (2003).(EBSCO)

A3. Yücel, F. ve Yanar, R. “Türkiye’de Cari İşlem Açıkları Sürdürülebilir mi? Zaman Serileri Perspektifinden Bir Bakış”,Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.14, S.2, (2005).(EBSCO)

A4. Yücel, F. ve Ata, A.Y. “Bölgesel Kalkınma Stratejileri Açısından Fuarcılık: Birinci ve İkinci Çukurova Sanayi ve Ticaret Fuarlarının Değerlendirilmesi“, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.15, S.1, (2006). (EBSCO)

A5. Kalyoncu, H. ve Yücel, F. “An analytical approach on defense expenditure and economic growth: the case of Turkey and Greece”, Journal of Economic Studies, 33(5), 336-343, (2006). (EconLit)

A6. Kaplan, M., Kalyoncu, H. ve Yücel, F., “Currency substitution: Evidence from Turkey”, International Research Journal of Finance and Economics, 21, November, (2008).(EconLit)

A7. Yücel, F. “Alternative Hicksian Measures of Trade Creation and Trade Diversion Effects of Customs Union between Turkey and the European Union: Turkish Manufacturing Industry”, The Empirical Economics Letters, 7(4), 387-396, (2008).(EconLit)

A8. Yücel, F. “Causal Relationships between Financial Development, Trade Openness and Economic Growth; the Case of Turkey”, Journal of Social Science,5(1), 33-42, (2009) (Thomsaon Gale,IET-ISI Thomson Sci., EBSCO)

A9. Yücel, F.ve Kalyoncu, H. “Finansal Krizlerin Öncü Göstergeleri ve Ülke Ekonomilerini Etkileme Kanalları: Türkiye Örneği”,Maliye dergisi,  159,53-69, (2011), (EconLit)

A10. KARABAĞ, Ö., YÜCEL, F. ve İnal M. E., “Cittaslow Movement: An Opportunity For Branding Small Towns And Economic Development In Turkey”, International Journal of Economics and Research, 3(3):65-76, (2012). (Econlit)

A11. Kılıç, S. ve Yücel, F., "Sürdürülebilir Bölgesel Kalkınma Üzerine Ekolojik Bir Yaklaşım", Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1):37-56, (2013). (EBSCO)

A12. Yücel, F., "Cari Açık Krizi Senaryolarında Öncü Göstergelerin Güvenirliliği: Kayıt Dışı Ekonomi ve GSYİH İlişkisi", Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 6(1):167-176, (2014) (EBSCO).

A13UCAN, O., ARICIOGLU, E.,  YUCEL, F.,  “Energy Consumption and Economic Growth Nexus: Evidence from Developed Countries in Europe”, International Journal of Energy Economics and Policy, 4(3):411-419, (2014) (SCOPUS, ECONLIT)

A14. Ucak, H., A. Aslan, F. Yucel and A., Turgut,  "Dynamic Analysis of CO2 Emissions an GDP Relationship: Evidence from High Income OECD Countries", Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy10:1, 38-50 (2015) (SCI)

A15. Yucel, F., "Uluslararası Siyasal Ekonominin Akıl Oyunları: Hegemonik Sistem Ve Ulus-Devlet Çatışmasının Geleceği", PARADOKS Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, 11 (1): 45-63, (2015)

A16.Yucel, F. ve Ergin, A. "Otomotiv Ürünleri İhracatında Stratejik Dış Ticaret Yaklaşımı: ABD ve Japonya Üzerine Bir Uygulama", Niğde Ünv. İ.İ.B.F. Dergisi, 8(3),s:101-110, (2015).

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. YÜCEL, F. ve Kalyoncu, H. “Finansal Krizlerin Öncü Göstergeleri ve Ülke Ekonomilerini Etkileme Kanalları: Türkiye Örneği”, Global Mali Kriz, Ahmet Yesevi Üniversitesi ve Manas Üniversitesi İşbirliğiyle, Bişkek-Kırgızistan, Nisan (2010).

B2. Yücel, F., "Uluslararası Siyasal Ekonominin Akıl Oyunları: Uluslararası Stratejik Ekonomi", 3. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, 30–31 Mayıs 2011, Bosna Hersek (Mostar), (    2011).    

B3. Yücel, F. ve Karabağ, Ö., "Şehirlerin Turistik Ürün Olarak Pazarlanmasında Cıttaslow (Sakin Şehir) Hareketi", 3. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, 30–31 Mayıs 2011, Bosna Hersek (Mostar), (    2011).

B4. Yücel, F., "Kriz Senaryolarında Cari İşlemler Açığı, GSYİH, Kayıt Dışı Ekonomi Arasındaki İlişkiler: Öncü Gösterge Güvenirlilikleri Açısından Bir Değerlendirme", 4. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, 10-13 Eylül 2012, Makedonya (Tetova-Kalkandelen), (2012).

B5. Yücel, F., Kalyoncu, H., "Economic Impact of Tourism on Turkish Economy: Causality Analysis", 8th Silk Road International Conference, Georgia/ Tbilisi-Batumi, 24-26 May 2013

B6. Yücel, F., Arıcıoğlu, E. ve Uçan, O., "Energy Consumption and Economic Growth Nexus: Evidence from Developed Countries in Europe", GLOBAL CONFERENCE on BUSINESS, ECONOMICS, MANAGEMENT and TOURISM , Barcelona, Spain, 26-28.10.2013.  

B7. Yücel, F., “Türk Devletleri Stratejik İktisadi Birliği Olarak Olası Türkistan İktisadi Birliği Sürecine Yönelik GZTF Analizi”, I. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Niğde, 18-21 Mart 2014.

B8. Yücel, F.,"19.yy.’da Uluslararası İktisat Açısından Âlî Paşa Ve Tunuslu Hayrettin Paşa’nın Eserlerinde Avrupa’dan Osmanlı’ya Yansımalar", 6. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Komrat, Gagauziya, Moldova, 8-12 Haziran 2014.

B9. Yücel, F., "Uluslararası Stratejik Ekonominin Akıl Oyunları: Kur Savaşları ve Stratagemler", 7. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Kaposvar, Macaristan, 25-30 Ağustos 2015.

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Yücel, F. ve Tezekici, S. “İktisat Disiplini ve Ahlâk Felsefesinin Etkileşimi: Birliktelik ve Karşıtlık”, Karaman SBMYO Dergisi,10, S.1-2, (2007). 

D2. Yücel, F. “Dış Ticaretin Belirleyicileri Üzerine Teorik Bir Yaklaşım”, Sosyoekonomi Dergisi, 2006-2, (2006).(ASOS INDEX)

D3. Yücel, F. “Temel Bileşenler Yöntemiyle Türk Sermaye Piyasası Gelişiminin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkilerinin Bir Analizi”, Sosyoekonomi Dergisi, 2009-1, (2009).(ASOS INDEX)

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Yücel, F. ve Akbay, O.S., “Yabancı Doğrudan Yatırımlar Yoluyla Gelişmekte Olan Ülkelere Teknoloji Transferi ve Ekonomik Büyüme”, USİMP(Üniversite-Sanayi İşbirliği Ulusal Kongresi), Adana USAM, 26 Haziran 2008, s.113-123, (2008).

F. Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler :

F1. Yücel, F., “Kent Esnaf ve Zanaatkarlarının Ekonomik Sorunları, Tehditler ve Çözüm Önerileri”, içinde: Kent Araştırmaları merkezi, Kent Esnaf ve Zanaatkarlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri, KAM Yayınları, İstanbul, ISBN:9944-936-24-3.(2008)

F2. Yücel,, "Kent Ekonomisi ve Kalkınma Yolunda Yerelo Yönetimlerin Ekonomi Politikaları", içinde: Yerel Yönetimlerde Yerel Kamu Politikası Yaklaşımları, Çizgi Kitapevi, ISBN: 978-605-9108-35-5, Nisan 2015.

G.Diğer yayınlar :

G1.Fisunoğlu, M. ve Yücel, F., “Panel Veri Yaklaşımı Altında Gümrük Birliği Anlaşmasının Türk İmalat Sanayine Etkilerinin Bir Analizi”, Niğde Ünv. İİBF Dergisi, 1(2), (2008).  

G2. Yücel, F. ve Akdoğan, M. "Türk Sigorta Sektöründe Ölçek Ekonomilerinin Değerlendirilmesi: Eşbütünleşme Analizi" Sosyoekonomi Dergisi, 2005-2, (2005). (ASOS INDEX)

Projeler
Alınan Burslar
Yapılan Etkinlikler ve Etkinliklerde Görevler
İdari Görevler

İİBF DERGİ Sekreteri, NiğdeÜniversitesi, İ.İ.B.F., 2008-2010

Erasmus Bölüm Koordinatörü, NiğdeÜniversitesi, İ.İ.B.F., 2009-2010

Erasmus Fakülte Koordinatörü, NiğdeÜniversitesi, İ.İ.B.F., 2009-2014

Uluslararası Ofis Koordinatör Yardımcılığı, Niğde Üniversitesi, İ.İ.B.F., 2009-2011

Maliye Bölüm Başkan Yardımcılığı, NiğdeÜniversitesi, İ.İ.B.F., 2009

İktisat Bölüm Başkan Yardımcılığı, Niğde Üniversitesi,  İ.İ.B.F., 2009-2010

İktisat Bölüm Başkan Vekilliği, Niğde Üniversitesi, İ.İ.B.F., 2010-2011

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, Niğde Üniversitesi, S.B.E., 2011-2014

Tamamlatılan Yüksek Lisans Tezleri

 

YAPAR, İHSAN (2015), "Kobilerde İnovasyon ve İnovasyonun Önemi: Kayseri İli Örneği", Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

LAZOĞLU, EMRAH (2013),Uluslararası Ekonomi ve Uluslar arası Siyasi İlişkilerin Yönetimi Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

ŞEN, MEHMET (2012), İlk Çağ Anadolu Medeniyetlerinde Ekonomik Hayatın Gelişim Süreçleri, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

ERGİN, AYŞE (2011), Oyun Teorisi Çerçevesinde Stratejik Ticaret Politikalarının değerlendirilmesi Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 

Tamamlatılan Doktora Tezleri
Özgeçmiş

 

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: FATİH YÜCEL

Doğum Tarihi: 28 Haziran 1973

ÖĞRENİM DURUMU:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 İktisat

Çukurova Üniversitesi

1997

Y. Lisans

 İktisat

Niğde Üniversitesi

2001

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

 İktisat

Çukurova Üniversitesi

2006

Doçent

 İktisat

 Niğde Üniversitesi

 2010

 

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı  : “Teknoloji Transferi, Teknoloji Transferinin Az Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Ekonomik Büyümelerine Etkisi, Niğde-Bor Deri İmalat Sanayi Uygulaması”. Danışman: Prof. Dr. Mustafa SAATÇİ

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı : “Türkiye ve Seçilmiş AB Üyesi Ülkeler Arasındaki Dış Ticaret Akımları Üzerine Analitik Bir Yaklaşım: Gümrük Birliği Öncesi ve Sonrası”. Danışman: Prof. Dr. H. Mahir FİSUNOĞLU

GÖREVLER:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

 İ.İ.B. Fakültesi  Niğde Üniversitesi

1998-2001

Ar.Gör.

 İ.İ.B. Fakültesi  Çukurova Üniversitesi

2001-2006

Ar.Gör. Dr.

 İ.İ.B. Fakültesi  Niğde Üniversitesi

2006-2007

Yrd.Doç.Dr.

 İ.İ.B. Fakültesi  Niğde Üniversitesi

2007-2010

Doçent Dr.

İ.İ.B. Fakültesi  Niğde Üniversitesi

2010-...

 

 

YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ  :

YAPAR, İHSAN (2015), "Kobilerde İnovasyon ve İnovasyonun Önemi: Kayseri İli Örneği", Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

LAZOĞLU, EMRAH (2013),Uluslararası Ekonomi ve Uluslar arası Siyasi İlişkilerin Yönetimi Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

ŞEN, MEHMET (2012), İlk Çağ Anadolu Medeniyetlerinde Ekonomik Hayatın Gelişim Süreçleri, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

ERGİN, AYŞE (2011), Oyun Teorisi Çerçevesinde Stratejik Ticaret Politikalarının değerlendirilmesi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

YÖNETİLEN DOKTORA TEZLERİ/SANATTA YETERLİK ÇALIŞMALARI :

PROJELERDE YAPTIĞI GÖREVLER :

İDARİ GÖREVLER :

İİBF DERGİ Sekreteri, NiğdeÜniversitesi, İ.İ.B.F., 2008-2010

Erasmus Bölüm Koordinatörü, NiğdeÜniversitesi, İ.İ.B.F., 2009-2010

Erasmus Fakülte Koordinatörü, NiğdeÜniversitesi, İ.İ.B.F., 2009-...

Uluslararası Ofis Koordinatör Yardımcılığı, Niğde Üniversitesi, İ.İ.B.F., 2009-2011

Maliye Bölüm Başkan Yardımcılığı, NiğdeÜniversitesi, İ.İ.B.F., 2009

İktisat Bölüm Başkan Yardımcılığı, Niğde Üniversitesi,  İ.İ.B.F., 2009-2010

İktisat Bölüm Başkan Vekilliği, Niğde Üniversitesi, İ.İ.B.F., 2010-2011

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, Niğde Üniversitesi, İ.İ.B.F., 2011-...

BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER: 

Türkiye Ekonomi Kurumu Üyesi

ÖDÜLLER

Adana Ticaret Odası “Fuarların Kent Ekonomisine Katkıları ve Çukurova Ticaret ve Sanayi Fuarı” konulu makale yarışmasında İkincilik ödülü (A.Yılmaz ATA ile), 27 Kasım 2005.

Kent Araştırmaları Merkezi “Kent Esnaf ve Zanaatkârlarının Ekonomik Sorunları ve Çözüm Önerileri” konulu makale yarışmasında Birincilik ödülü 09 Ocak 2008.

Niğde Üniversitesi, "Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü", 2015

SON İKİ YILDA VERDİĞİ LİSANS VE LİSANSÜSTÜ DÜZEYDEKİ DERSLER:

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

AKTS

Uygulama

2014-2015

Güz

  Uluslararası İktisat Teorisi

  5

0

124

  Genel İktisat I 

  5

0

75

  Bitirme Tezi 

 5

0

10

 (Y.L.) Avrasya Ekonomisinde Son Gelişmeler 5 0 6

  (Y.L.) İktisadi Çevre ve Kentsel

  6

0

3

 (Y.L.) Uluslararası Siyasal Ve Stratejik Ekonomi  8 0 5

İlkbahar

 Uluslararası İktisat Politikası 

  5

0

69

 Genel İktisat II 

  5

0

81

Bitirme Tezi 

  5

0

15

  (Y.L.) Uluslararası Lojistik Ve Ticaret Uygulamaları 

  8

0

2

 (Y.L.) Ekonomik Küreselleşme ve Avrasya  6 0 5

  (Y.L.)Sermaye Hareketleri Ve Tekno-Transfer 

  6

0

2

2013-2014

Güz

 Genel İktisat I 

  3

0

75

 Bitirme Tezi 

  3

0

75

  Uluslararası İktisat Teorisi

  3

0

149

  (Y.L.) Uluslararası Siyasal Ve Stratejik Ekonomi

  3

0

5

  (Y.L.) İktisadi Çevre ve Kentsel Gelişim 

  3

0

4

İlkbahar

  Genel İktisat II 

  3

0

100

  Uluslararası İktisat Politikası

  3

0

110

  Bitirme Tezi 

  3

0

15

  (Y.L.) Sermaye Hareketleri Ve Tekno-Transfer 

  3

0

5

  (Y.L.) Ulus.Loj.KamTic Te Uy

  3

0

4

 

BİLİMSEL DERGİLERDE HAKEMLİKLER LİSTESİ

Economic Modelling, 2009, [SSCI]

Energy Exploration and Exploitation, 2011, 2012, [SCI]

Journal of Economics and International Finance, 2009

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,  2008,2009,2010,2011,2012, 2013, [ebsco, index copernicus, proquest]

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2009(18/1), 2010(19/3),

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2011(29), [ulakbim, asos]

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2011(12/2), [ebsco, ulakbim, asos]

Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, 2012, [Copernicus, asos]

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2012, [ebsco]

Karamanoğlu MehmetBey Ünv. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2012, [ebsco]

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 2012, [ebsco]

Bitlis Eren Ünv. Sosyal Bilimler Dergisi, 2013

International Journal of Food and Agricultural Economics, 2013, [Copernicus, Econbiz]

International Journal of Economic Sciences and Applied Research, 2014, [econlit, ebsco]

Bandırma İİBF Yönetim Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 2014, [Copernicus]

Sosyoekonomi, 2014, 2015, [econlit, ebsco]

 

ESERLER LİSTESİ

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1Yücel, F. "Sürdürülebilir Kalkınmanın Sağlanmasında Çevre Korumanın ve Ekonomik Kalkınmanın Birlikteliği ve Karşıtlığı”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.11, S.11, (2003).(EBSCO)

A2Yücel, F. ve Ata, A.Y. “Eş-Bütünleşme ve Nedensellik Testleri Altında İkiz Açıklar Hipotezi: Türkiye Uygulaması”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.12, S.12, (2003).(EBSCO)

A3Yücel, F. ve Yanar, R. “Türkiye’de Cari İşlem Açıkları Sürdürülebilir mi? Zaman Serileri Perspektifinden Bir Bakış”,Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.14, S.2, (2005).(EBSCO)

A4Yücel, F. ve Ata, A.Y. “Bölgesel Kalkınma Stratejileri Açısından Fuarcılık: Birinci ve İkinci Çukurova Sanayi ve Ticaret Fuarlarının Değerlendirilmesi“, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.15, S.1, (2006). (EBSCO)

A5. Kalyoncu, H. ve Yücel, F. “An analytical approach on defense expenditure and economic growth: the case of Turkey and Greece”, Journal of Economic Studies, 33(5), 336-343, (2006). (EconLit)

A6. Kaplan, M., Kalyoncu, H. ve Yücel, F., “Currency substitution: Evidence from Turkey”, International Research Journal of Finance and Economics, 21, November, (2008).(EconLit)

A7Yücel, F. “Alternative Hicksian Measures of Trade Creation and Trade Diversion Effects of Customs Union between Turkey and the European Union: Turkish Manufacturing Industry”, The Empirical Economics Letters, 7(4), 387-396, (2008).(EconLit)

A8Yücel, F. “Causal Relationships between Financial Development, Trade Openness and Economic Growth; the Case of Turkey”, Journal of Social Science,5(1), 33-42, (2009) (Thomsaon Gale,IET-ISI Thomson Sci., EBSCO)

A9Yücel, F.ve Kalyoncu, H. “Finansal Krizlerin Öncü Göstergeleri ve Ülke Ekonomilerini Etkileme Kanalları: Türkiye Örneği”, Maliye dergisi,  159,53-69, (2011), (EconLit)

A10. KARABAĞ, Ö., YÜCEL, F. ve İnal M. E., “Cittaslow Movement: An Opportunity For Branding Small Towns And Economic Development In Turkey”, International Journal of Economics and Research, 3(3):65-76, (2012). (Econlit)

A11. Kılıç, S. ve Yücel, F., "Sürdürülebilir Bölgesel Kalkınma Üzerine Ekolojik Bir Yaklaşım", Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1):37-56, (2013). (EBSCO)

A12. Yücel, F., "Cari Açık Krizi Senaryolarında Öncü Göstergelerin Güvenirliliği: Kayıt Dışı Ekonomi ve GSYİH İlişkisi", Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 6(1):167-176, (2014) (EBSCO).

A13UCAN, O., ARICIOGLU, E.,  YUCEL, F.,  “Energy Consumption and Economic Growth Nexus: Evidence from Developed Countries in Europe”, International Journal of Energy Economics and Policy, 4(3):411-419, (2014) (SCOPUS, ECONLIT)

A14. Ucak, H., A. Aslan, F. Yucel and A., Turgut,  "Dynamic Analysis of CO2 Emissions an GDP Relationship: Evidence from High Income OECD Countries", Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy10:1, 38-50 (2015) (SCI)

A15. F. Yucel, "Uluslararası Siyasal Ekonominin Akıl Oyunları: Hegemonik Sistem ve Ulus-Devlet Çatışmasının Geleceği", PARADOKS Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, 11 (1): 45-63, (2015)

A16.Yucel, F. ve Ergin, A. "Otomotiv Ürünleri İhracatında Stratejik Dış Ticaret Yaklaşımı: ABD ve Japonya Üzerine Bir Uygulama", Niğde Ünv. İ.İ.B.F. Dergisi, 8(3),s:101-110, (2015).

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. YÜCEL, F. ve Kalyoncu, H. “Finansal Krizlerin Öncü Göstergeleri ve Ülke Ekonomilerini Etkileme Kanalları: Türkiye Örneği”, Global Mali Kriz, Ahmet Yesevi Üniversitesi ve Manas Üniversitesi İşbirliğiyle, Bişkek-Kırgızistan, Nisan (2010).

B2. Yücel, F., "Uluslararası Siyasal Ekonominin Akıl Oyunları: Uluslararası Stratejik Ekonomi", 3. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, 30–31 Mayıs 2011, Bosna Hersek (Mostar), (2011).

B3. Yücel, F. ve Karabağ, Ö., "Şehirlerin Turistik Ürün Olarak Pazarlanmasında Cıttaslow (Sakin Şehir) Hareketi", 3. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, 30–31 Mayıs 2011, Bosna Hersek (Mostar), (2011).

B4. Yücel, F., "Kriz Senaryolarında Cari İşlemler Açığı, GSYİH, Kayıt Dışı Ekonomi Arasındaki İlişkiler: Öncü Gösterge Güvenirlilikleri Açısından Bir Değerlendirme", 4. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, 10-13 Eylül 2012, Makedonya (Tetova-Kalkandelen), (2012).

B5. Yücel, F., Kalyoncu, H., "Economic Impact of Tourism on Turkish Economy: Causality Analysis", 8th Silk Road International Conference, Georgia/ Tbilisi-Batumi, 24-26 May 2013.

B6. Yücel, F., Arıcıoğlu, E. ve Uçan, O., "Energy Consumption and Economic Growth Nexus: Evidence from Developed Countries in Europe", GLOBAL CONFERENCE on BUSINESS, ECONOMICS, MANAGEMENT and TOURISM , Barcelona, Spain, 26-28.10.2013.  

B7. Yücel, F., “Türk Devletleri Stratejik İktisadi Birliği Olarak Olası Türkistan İktisadi Birliği Sürecine Yönelik GZTF Analizi”, I. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Niğde, 18-21 Mart 2014.

B8. Yücel, F.,"19.yy.’da Uluslararası İktisat Açısından Âlî Paşa Ve Tunuslu Hayrettin Paşa’nın Eserlerinde Avrupa’dan Osmanlı’ya Yansımalar", 6. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Komrat, Gagauziya, Moldova, 8-12 Haziran 2014.

B9. Yücel, F., "Uluslararası Stratejik Ekonominin Akıl Oyunları: Kur Savaşları ve Stratagemler", 7. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Kaposvar, Macaristan, 25-30 Ağustos 2015.

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Yücel, F. ve Tezekici, S. “İktisat Disiplini ve Ahlâk Felsefesinin Etkileşimi: Birliktelik ve Karşıtlık”, Karaman SBMYO Dergisi,10, S.1-2, (2007). 

D2. Yücel, F. “Dış Ticaretin Belirleyicileri Üzerine Teorik Bir Yaklaşım”, Sosyoekonomi Dergisi, 2006-2, (2006).(ASOS INDEX)

D3. Yücel, F. “Temel Bileşenler Yöntemiyle Türk Sermaye Piyasası Gelişiminin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkilerinin Bir Analizi”, Sosyoekonomi Dergisi2009-1, (2009).(ASOS INDEX)

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Yücel, F. ve Akbay, O.S., “Yabancı Doğrudan Yatırımlar Yoluyla Gelişmekte Olan Ülkelere Teknoloji Transferi ve Ekonomik Büyüme”, USİMP(Üniversite-Sanayi İşbirliği Ulusal Kongresi), Adana USAM, 26 Haziran 2008, s.113-123, (2008).

F. Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler :

F1. Yücel, F., “Kent Esnaf ve Zanaatkarlarının Ekonomik Sorunları, Tehditler ve Çözüm Önerileri”, içinde: Kent Araştırmaları merkezi, Kent Esnaf ve Zanaatkarlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri, KAM Yayınları, İstanbul, ISBN:9944-936-24-3.(2008)

F2. Yücel,, "Kent Ekonomisi ve Kalkınma Yolunda Yerelo Yönetimlerin Ekonomi Politikaları", içinde: Yerel Yönetimlerde Yerel Kamu Politikası Yaklaşımları, Çizgi Kitapevi, ISBN: 978-605-9108-35-5, Nisan 2015.

G.Diğer yayınlar :

G1.Fisunoğlu, M. ve Yücel, F., “Panel Veri Yaklaşımı Altında Gümrük Birliği Anlaşmasının Türk İmalat Sanayine Etkilerinin Bir Analizi”, Niğde Ünv. İİBF Dergisi, 1(2), (2008).  

G2. Yücel, F. ve Akdoğan, M. "Türk Sigorta Sektöründe Ölçek Ekonomilerinin Değerlendirilmesi: Eşbütünleşme Analizi" Sosyoekonomi Dergisi, 2005-2, (2005). (ASOS INDEX)