Niğde Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17 Ağustos 2010 Tarih ve 27675 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Girmiştir.

17 Ağustos 2010 SALI                                     Resmî Gazete                                                                    Sayı : 27675

Niğde Üniversitesinden:

 

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 4/9/2005 tarihli ve 25926 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Niğde Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Çift ana dal programı”, “Pratik ders” ile “Yan dal programı” tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki “Bağıl değerlendirme sistemi”, “YÖK”, “MEB” ve “Yarıyıl içi başarı notu” tanımları eklenmiştir.

             “Çift ana dal programı: Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin Üniversitenin iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programı,”

             “Pratik ders: Dersin ve bilim alanının niteliğine göre yapılan problem çözme, eskiz, ödev, proje, atölye, laboratuvar, mesleki uygulama, klinik ve poliklinik uygulama, arazi çalışması gibi çalışmaları,”

             “Yan dal programı: Bir diploma programına kayıtlı öğrencilerin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, Üniversite içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen yan dal sertifikası alabilmelerini sağlayan programı,”             

             “YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,”

             “MEB: Milli Eğitim Bakanlığını,”

             “Bağıl değerlendirme sistemi: Öğrencilerin laboratuvar, ödev gibi yarıyıl içi çalışmaları ile ara sınav ve genel sınav notlarının ağırlıklarına göre belirlenen başarı puanı ortalamasını, o dersi alan tüm öğrencilerin başarı düzeyine göre belirleyen sistemi,”

             “Yarıyıl içi başarı notu: Bir derse ait yarıyıl içinde yapılan ders ve uygulamalarda devam durumu, arazi çalışmaları, uygulama, ödev, proje, staj, atölye, seminer, laboratuvar ve benzeri çalışmalar ile ara sınavdan elde edilen notu,”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Yeni kayıt yaptıran öğrenci kaydolduğu birimin eğitim-öğretim planının birinci ve ikinci yarıyıllardaki derslerinin tamamını alır. Diğer öğrenciler ise tekrarlamak zorunda oldukları dersleri öncelikle alırlar. Alınabilecek derslerin haftalık toplam kredisi,  dört yıllık programlarda yirmialtı, iki yıllık programlarda ise otuziki krediyi aşamaz. Ortak zorunlu dersler haftalık kredi toplamında hesaba katılmaz. Yan dal veya çift ana dal programına kayıtlı öğrencilerin lisans ana dal dersleriyle ortak olmayan dersleri belirtilen kredi limitleri dışındadır.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 7 – Ders tekrarı bulunmayan ve tamamladığı yarıyıllar için akademik ortalaması 3,00 veya bunun üzerinde olan öğrenci, ön koşullu dersler hariç ve azami sınırlar içinde kalmak üzere bir üst yıldan ders alabilir. Üst yıldan ders alabilme şartları uluslararası değişim programına katılan öğrencilerin yurt dışındaki eğitimleri sırasında dikkate alınmaz.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 8 – Üniversite içinden veya diğer üniversitelerden Üniversite birimlerine yatay geçişler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senatonun belirlediği esaslara göre yapılır. Dikey geçişler ise; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Yatay geçiş yapan öğrencilerin ders muafiyeti ile dikey geçiş yapan öğrencilerin lisans öğrenimine hazırlık programı ilgili yönetim kurulu tarafından yapılır. Yabancı dille öğretim yapılan programlarda öğrencilerin lisans veya lisans öğrenimine hazırlık programına başlayabilmeleri için Üniversitenin yapacağı yabancı dil muafiyet sınavını geçmeleri veya yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olmaları gerekir. Yatay geçiş ile gelen öğrencilerden gelmiş oldukları üniversitede yabancı dil hazırlık programından başarılı olmuş olanlar belgelendirmek kaydıyla doğrudan lisans programına başlayabilir.”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 9 – Üniversiteye kayıt yaptıran her öğrenciye Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından bir öğrenci kimlik kartı verilir. Kayıt yenileten öğrencinin kimlik kartına uygun işaretleme yapılır. Üniversiteden ilişiği kesilen veya mezun olan öğrenciden bu kart ilgili akademik birim tarafından geri alınır.”

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Bu programa kayıtlı öğrenciler, 20/4/2006 tarihli ve 26145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Niğde Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabi olurlar.”

MADDE 7 –Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Eğitim-öğretim planları, YÖK, MEB ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar tarafından ortak planlanan Eğitim Fakültesindeki programlar/bölümler ile beden eğitimi ve spor öğretmenliği gibi programlar/bölümler dışında, haftalık toplam kredisi ortak zorunlu dersler hariç en az oniki, en çok onsekiz kredi olacak şekilde düzenlenir. Sağlık Yüksekokulu programlarında/bölümlerinde en çok yirmiiki kredi limiti uygulanır. Meslek yüksekokullarında ise bu sınırlar en az oniki, en çok yirmialtı kredi olarak düzenlenir. Bu sınırlar zorunlu durumlarda Senato kararı ile değiştirilebilir.”

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Devam koşulu sağlanmış teorik derslerin tekrarı durumunda devam zorunluluğu yoktur. Ancak eğitim-öğretim planlarında pratik ders olarak belirlenen laboratuvar ve atölye ortamında yapılan derslerin tekrarında devam zorunludur.”

             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

             “Derslerin Avrupa Kredi Transfer Sistemine karşılık gelen kredi değerleri bu Yönetmelikteki esaslara göre Senato tarafından belirlenir.”

             MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 19 – Ders muafiyetleri ile ilgili esaslar şunlardır:

             a) Muafiyet sınavları, Senato tarafından belirlenen dersler için açılır ve Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür. Öğrenciler bu sınavlara, dersleri ilk kez alacakları yarıyıl başında girebilirler. Öğrenci bu haktan her ders için bir kez yararlanabilir. Muafiyet sınavlarında başarılı sayılmak için en az 100 tam not üzerinden 70 notu almak gerekir. Muafiyet sınavlarından alınan notlar EX ile gösterilir ve akademik ortalamaya dahil edilmez.

             b) Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenci, ders ekle-sil haftasına kadar daha önce öğrenim gördüğü yükseköğrenim kurumlarında aldığı ve başarılı olduğu dersler için muaf olma isteğiyle ilgili birimlere başvurabilir. Bu tür muafiyet için, yatay ve dikey geçişlerle gelenler hariç, derslerin alınmasının üzerinden iki yıldan daha fazla süre geçmemiş olması gerekir. İlgili yönetim kurulunca muafiyeti uygun görülen derslerden alınan notlar, bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesinde belirtilen “T” notuna dönüştürülerek transkriptte gösterilir.

             c) Yatay ve dikey geçişle gelen öğrenciler için muafiyet başarı değerlendirmesi geldiği üniversitenin başarı değerlendirmesine göre yapılır.”

             MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

             “Öğrenciler, iki yıllık ön lisans programlarını en çok dört, dört yıllık lisans programlarını da en çok yedi yılda tamamlamak zorundadır. Normal öğretim süresi beş yıl olan programların öğrencileri de öğrenimlerini sekiz yılda tamamlamak zorundadır. Lisans öğrenimlerini tamamlayamayanların ön lisans diploması almaları veya meslek yüksekokullarına intibakları, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Öğrenim süresinin hesaplanmasında hazırlık programlarında geçen süreler ile kayıt dondurma süreleri dikkate alınmaz. Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencinin ceza süresi ise öğrenim süresinden sayılır ve bu süre için katkı payı/öğrenim ücreti ödemesi zorunludur.”

             “d) Ek sınav hakkını kullanmadan, mezun olması için başarması gereken toplam ders sayısını dört ya da beşe indiren öğrencilere dört yarıyıl ek süre verilir. Ek süre sonunda başarısız olduğu ders sayısını üç ve daha aza indiremeyen öğrencinin ilişiği kesilir.”

             MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 21 – Herhangi bir programa kayıtlı öğrencilerden isteyenler, kendi lisans programlarına ek olarak bir yan dal programına kayıt yaptırabilirler. Yan dal programı ayrı bir lisans programı anlamı taşımaz.

             Yan dal programı, ilgili birimin isteği, fakülte/yüksekokul kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile açılır. Yan dal programıyla ilgili hususlar Senato tarafından belirlenir ve ilgili birimlerin işbirliği ile yürütülür.”

MADDE 13 –Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 24 – Sınavlar; yazılı, sözlü, uygulamalı, yazılı-sözlü, yazılı-sözlü-uygulamalı, yazılı-uygulamalı, sözlü-uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavların şekli ve bunların ağırlığı; ders sorumlusu tarafından belirlenerek yarıyılın ilk iki haftası içinde öğrencilere duyurulur.”

             MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (g) bentleri ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “b) Genel Sınav: Bir dersin genel sınavına, devam koşulunu sağlayan öğrenciler girebilir. Bu sınavlar, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, ilgili birimlerce hazırlanan ve en az iki hafta önce ilan edilen programdaki gün, saat ve yerde yapılır. Sonuçlar sınav tarihinden itibaren bir hafta içinde ilan edilir. Bir teorik ders ile uygulamasının ayrı sınavlarla değerlendirilmesine ve gerektiğinde bunların birbirleri ile bağlantısına ilgili yönetim kurulu karar verir.”

             “c) Muafiyet Sınavı: Senato tarafından belirlenen dersler için muafiyet sınavları eğitim-öğretim yılı başında yapılır. Muafiyet sınavlarında başarılı sayılmak için en az 100 tam not üzerinden 70 notu almak gerekir. Muafiyet sınavlarından alınan notlar EX ile gösterilir ve akademik ortalamaya dâhil edilmez. Bu sınavlarla ilgili esaslar ilgili bölüm başkanlıkları tarafından hazırlanarak Senatonun onayına sunulur.”

             “g) Mazeret Sınavı: Mazeret sınavı ara ve genel sınavlar yerine kullanılabilir. Bu sınavlara girme hakkı olduğu halde giremeyen öğrencilerden haklı ve geçerli mazeretleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilenler, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde; genel sınav haklarını da mazeretlerinin bitimini izleyen yarıyıl sonundaki ilk genel sınav döneminde dekanlıklar/müdürlükler tarafından belirlenen gün, yer ve saatte kullanırlar. Mazeret sınavı için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.”

             “Öğrenciler sınavlara hafta sonu tatilleri de dahil olmak üzere ilan edilen gün, saat ve yerde girmek, öğrenci kimlikleri ile istenecek başka belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Aksi halde sınavları geçersiz sayılır. Hak etmediği sınava giren öğrencinin aldığı not ilan edilmiş olsa bile iptal edilir.”

             MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 30 – Sınavlardan alınan puanlar 100 üzerinden değerlendirilerek başarı puanı belirlenir. Bir dersteki başarı durumu başarı notu ile belirlenir. Başarı notu o derse ait yarıyıl içinde yapılan çalışmalarda sağlanan yarıyıl içi başarı notu ile yarıyıl sonunda yapılan genel sınavlarda sağlanan başarı notunun birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Yarıyıl içinde yapılan çalışmalar; ders ve uygulamalarda devam durumu, arazi çalışmaları, uygulama, ödev, proje, staj, atölye, seminer, laboratuvar ve benzeri çalışmalardır.  Öğrencinin yarıyıl içi başarı notunun belirlenmesinde, bu çalışmalar akademik takvimde belirlenen yarıyılın son haftasında belirli oranda ara sınav ile birlikte değerlendirilebilir. Genel sınavın ders başarı notuna etkisi en az % 40 en çok % 60 olabilir. Yarıyıl içi başarı notunun ve genel sınavın başarı notuna etki oranları ve öğrencinin başarılı sayılması için yarıyıl içi çalışmaların uygulama şekli, dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından yarıyılın ilk iki haftası içinde öğrencilere duyurulur.

             Başarı notunun hesaplanmasında bağıl değerlendirme sistemi kullanılır. Bağıl değerlendirmede o dersi alan tüm öğrencilerin aldıkları ders başarı puanlarının aritmetik ortalaması ve istatistiksel dağılımı dikkate alınır. Bağıl değerlendirme sisteminin uygulama esasları Senato tarafından belirlenir.

Ders başarı notları ve katsayıları aşağıdaki şekilde belirlenir:

             Başarı notları (harf ile)               Katsayılar

             AA           4,00

             BA           3,50

             BB           3,00

             CB           2,50

             CC           2,00

             DC           1,50

             DD           1,00

             FD           0,50

             FF            0,00

             Başarı notlarından;

             a) S: Kredisiz derslerde başarılı,

             b) U: Kredisiz derslerde başarısız,

             c) P: Yıllık derslerde birinci yarıyıl sonunda başarılı,

             d) EX: Üniversitenin yaptığı muafiyet sınavında başarılı,

             e) NI: Ağırlıklı ortalamaya katılmayan derslerin notu,

             f) NA: Derse devam ve/veya uygulama şartını yerine getirmediğinden, genel sınavlara girme hakkı olmadığı için başarısız,

             g) T: Transfer edilen dersin notu

             olarak tanımlanır.

             Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC, S ve EX notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Bir veya birkaç dersten DC veya DD notu alan öğrenci, dersin alındığı yarıyılda ders kayıt formuna yazarak kayıt yaptırdığı tüm derslerin akademik ortalaması 2,00 ve üzerinde ise o dersi/dersleri başarmış sayılır.

             T notu; Üniversitenin diğer bölümlerinden veya başka bir üniversiteden geçiş yapan öğrencilere, daha önce almış oldukları ve eşdeğerliği bölüm başkanlığının önerisi üzerine fakülte/yüksekokul kurulunca kabul edilen dersler için verilir. Akademik not ortalaması hesaplarına katılmaz.”

MADDE 16 –Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesine dördüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki beşinci ve altıncı fıkralar eklenmiştir.              

             “Yan dal, çift ana dal dersleri ile eğitim-öğretim planında yer almasına rağmen S ve T notları alınan dersler akademik ortalama hesaplamalarında dikkate alınmaz. Öğrencinin tekrar ettiği dersler varsa, o derslerden aldığı en son not akademik ortalamaya dahil edilir.”

             “Öğrenciler, eğer isterlerse, akademik ortalamalarını yükseltmek için DD, DC ve CC notlarını aldıkları dersleri tekrar alabilirler. Bu derslerden aldıkları en son not akademik ortalamaya dahil edilir.”

             MADDE 17 –Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “FD, FF, U, NA notlarından biri alınan ve DC veya DD notu alınıp yarıyıl akademik ortalaması 2,00’ın altında kaldığından başarılı olunamayan dersler, dersin açıldığı ilk yarıyılda tekrar alınmak zorundadır. Öğrenci tekrarlamak zorunda olduğu bir dersi, açıldığı halde iki yarıyıl üst üste almadığı takdirde Üniversite ile ilişiği kesilir.”

             MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.    

             “Programın gerektirdiği en az krediyi sağlamayan ve genel akademik ortalaması 2,00’ın altında olan öğrenciler mezun olamaz.”

             MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “d) Diploma yerine geçen belge: Diplomanın kaybedilmesi halinde diploma yerine geçmek üzere kayıptan dolayı verildiği belirtilen diplomanın ikinci nüshasıdır. Şekli ve imza yetkilileri Rektörlükçe belirlenir.”

             “Mezuniyet belgelerinin şekilleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanır.”

             MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 35 – Öğrencinin bizzat yazılı olarak istemesi halinde kaydı silinerek Üniversite ile ilişiği Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı veya ilgili dekanlık/müdürlük tarafından kesilir. Kayıt sildirmek isteyen öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti borcunu öder ve öğrenci kimlik kartını iade eder.”

             MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası, geçici 1 inci ve geçici 2 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.              

             MADDE 22 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 23 – Bu Yönetmelik hükümlerini Niğde Üniversitesi Rektörü yürütür.