Not Değerlendirme

Sınavlar ve değerlendirme

          

MADDE 24 – (1) Öğrencinin gireceği derslerin ara sınavları, ilgili enstitü tarafından belirlenen sınav dönemi içinde; genel sınavlar ise Senato tarafından ilân edilen ve lisans öğrencileri için belirlenen genel sınav dönemi içinde yapılır ve ilân edilir. Öğrencinin tek dersi kalması durumunda tek ders sınavı uygulanmaz.

(2) Yüksek lisans ve doktora derslerinin sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilir ve her ders için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Ara sınavlar/genel sınavlar yazılı olarak yapılabileceği gibi öğrencinin yarıyıl boyunca yaptığı uygulamalı çalışmalar ve hazırladığı ödevler dikkate alınarak da değerlendirilebilir.

(3) Bir tezli/tezsiz yüksek lisans dersinin başarı notu, ara sınav not ortalamasının % 40’ı ile genel sınav notunun % 60’ının toplamı olup; öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılması için bu notun 100 puan üzerinden en az 75 puan olması gerekir.

(4)  Bir doktora/sanatta yeterlik dersinin başarı notu, ara sınav not ortalamasının % 40’ı ile genel sınav notunun % 60’ının toplamı olup; öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılması için bu notun 100 puan üzerinden en az 80 puan olması gerekir.

(5) Lisansüstü derslerin sınav notları 100 puan üzerinden belirlenir. Ancak istenildiğinde bir öğrencinin öğrenim durumu belgesi, aşağıdaki eşdeğerlik çizelgesi dikkate alınarak, harfli veya dörtlü katsayı sistemine göre de düzenlenebilir:

Tam Not 100 Esasına Harfli Not Sistemine Göre Tam Puan 4.00 Esasına

Göre Kazanılan Not            Karşılığı                     Göre Karşılığı

         90-100                             AA                                 4,00

          85-89                              BA                                 3,50

          80-84                              BB                                 3,00

          75-79                              CB                                 2,50

          70-74                              CC                                 2,00

          65-69                              DC                                 1,50

          60-64                              DD                                 1,00

          50-59                              FD                                 0,50

           0-49                               FF                                   0,0

(6) Harfli sisteme göre belge düzenlenirken, derse devam ve/veya uygulama şartını yerine getirmediğinden, genel sınavlara girme hakkı olmayan öğrenciye NA notu verilerek başarısız sayılır.

(7) Bir dersten başarılı sayılmak için yüksek lisans programı öğrencilerinin en az CB, doktora/sanatta yeterlik programı öğrencilerinin ise en az BB notu almış olmaları gerekir. Bilimsel hazırlık programı öğrencilerinin bir dersten başarılı sayılmasında, kayıtlı bulundukları lisansüstü program için belirlenen asgari notlar geçerlidir.