Akademik Kadro
Unvanı : Yrd. Doç. Dr.
Adı : Burak
Soyadı : ÇINAR
Bölümü : Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler
Anabilim Dalı : Siyasi Tarih
Doğum Yeri ve Tarihi : Ankara | 1973
E-Posta : burakcinar@nigde.edu.tr
Web Adresi :
Öğrenim Durumu | Görevler | Dersler | Yayınlar | Projeler | Burslar | Etkinlikler | İdari Görevler | Tamam.Yüksek Lisans Tezleri | Tamam. Doktora Tezleri | Özgeçmiş
Öğrenim Durumu

Lisans: Uluslararası İlişkiler Bölümü, Bilkent Üniversitesi, 1998.

Yüksek Lisans: Uluslararası İlişkiler A.B.D, Atılım Üniversitesi, 2002.

Doktora: Tarih A.B.D, Hacettepe Üniversitesi, 2007.

Görevler

 

 

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

Medeniyetler Tarihi I

Medeniyetler Tarihi II

Siyasi Tarih I

Siyasi Tarih II

Türk Siyasi Yaşamı

Jeopolitik

Uluslararası Güvenlik I

Uluslararası Güvenlik II

Çağdaş Siyasal Sorunlar

Amerika irleşik Devletleri Tarihi Ve Poitikası

Moden Savaş

 

 
Eserler
 1. Burak Çınar, “Incorrect Technological Decisions”, Akademik Araştırmalar Dergisi, No: 9-10, Mayıs-Aralık 2001, s.145-177.
 2. Burak Çınar, “Yeni NATO Üyesi Doğu Avrupa Ülkelerinin Dünya Silah Piyasasındaki Yerleri”, Jeopolitik, Yıl: 1, Sayı: 2,  Bahar 2002, s.128-137.
 3. Burak Çınar , “İkinci Dünya Savaşı’ndaki Silah Teknolojileri’nin Soğuk Savaş’a Etkileri”, Jeopolitik, Yıl: 2, Sayı: 5,  Kış 2003, s.118-127.
 4. Burak Çınar, “Savaş ve Çatışmalardaki Amerikan Askeri Kayıpları”, Jeopolitik, Yıl: 3, Sayı: 9,  Kış 2004) s.146-157.
 5. Burak Çınar , “İran Puzzle’ın Son Parçası mı?”, Jeopolitik, Yıl: 3, Sayı: 10,  Bahar 2004, s.147-154.
 6. Burak Çınar, “Modern Savaş’ın Babası: Gustav Adolf”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:25 Sayı:2, Aralık 2008, s.73-94, http://www.edebiyatdergisi.hacettepe.edu.tr/2008252BurakCinar.pdf
 7. Burak Çınar, “Tarihte Üçüncü Güç Ve Orta Asya Enerji Savaşları”, Güvenlik Stratejileri Dergisi, Yıl:4 Sayı:8, Aralık 2008, s.21-43, http://www.harpak.edu.tr/saren/files/GSD/guv_str_sayi_8_aralik2008.pdf
 8. Burak Çınar, “Moğolların İkinci Japonya Seferi: Kyushu 1281”, Hacettepe Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı:10, Bahar 2009, s.37-55.
 9. Haldun Yaçınkaya ve Burak Çınar, “Blitzkrieg’in İkinci Dünya Savaşı Öncesi Uygulaması: Büyük Taarruz”, Hacettepe Üniversitesi, Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, Yıl:5 Sayı:9, Bahar 2009, s.77-96.
 10. Burak Çınar, “Edirne (Hadrianopolis) Muharebesi MS 378”, Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, Yıl:7 Sayı 14, Ağustos 2009, s.123-139.
 11. Burak Çınar, “Roma Ordusu’nun Savaşlardaki Üstünlüğü”, Doğu Batı, Yıl: 11 Sayı: 50 Ağustos-Eylül-Ekim 2009, s.25-50.
 12. Burak Çınar, “Osmanlılarda Ateşli Silahların Yükselişi”, Doğu Batı, Yıl: 12 Sayı: 51, Kasım-Aralık-Ocak 2009-10, s.217-235.
 13. Burak Çınar, “Rus-Fin Savaşı 1939-1940, ‘Dev’in Gözyaşları”, Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, Yıl:8 Sayı 15, Şubat 2010, s.119-160.
 14. Burak Çınar, “İkinci Dünya Savaşı’nda Doğu Cephesi’nde Tankların Gelişimi”, Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, Yıl:10 Sayı:19, Şubat 2012, s.119-158.
 15. Burak Çınar, “Doğu’nun Sürpriz Zaferleri”, Doğu Batı, Yıl:15 Sayı:60 Şubat, Mart, Nisan 2012, s.181-208.
 16. Burak Çınar, "İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın İki Cepheli Savaş Sorunu", Güvenlik Stratejileri Dergisi, Yıl:10 Sayı:20, Ekim 2014, ss.149-197.
 17. Burak Çınar, "Barbarossa Harekatı Bir Önleyici Saldırı Mıydı? Alman Saldırısının Sovyet Silahlanmasıyla İlişkisi", Milli Güvenlik Ve Askeri Bilimler Dergisi, Cilt:1 Sayı:4 Sonbahar 2014, ss.77-101.
 18. Burak Çınar, "Orta Doğu'da Amerikan Askeri Seçenekleri", Değişen Orta Doğu'da Değişmeyen Sorunlar, (ed. Yavuz Yıldırım ve Yasin Atlıoğlu), Bursa, Dora Basım-Yayın, 2014, ss.199-238.
 19. Burak Çınar, "İkinci Dünya Savaşı'nda Alman 13. SS Dağ Tümeni "Hançer", Current Research in Social Studies, Cilt 1, Sayı 3, 2015, ss.97-110, http://dergipark.ulakbim.gov.tr/curesosc/article/view/5000131852
Projeler
Alınan Burslar
Yapılan Etkinlikler ve Etkinliklerde Görevler
İdari Görevler

Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkan Yardımcılığı, Niğde Üniversitesi, İİBF, 2011-2014

Siyaset Ve Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalı Başkanlığı (vekaleten), Niğde Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, 2011-2013

Farabi Bölüm Koordinatörü, 2011-

Tamamlatılan Yüksek Lisans Tezleri
Tamamlatılan Doktora Tezleri

İkinci Dünya Savaşı’nda Doğu Cephesi ve Türkiye.

Özgeçmiş