Akademik Kadro
Unvanı : Doç. Dr.
Adı : Duygu
Soyadı : UÇGUN
Bölümü : Türkçe Eğitimi
Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi
Doğum Yeri ve Tarihi : Erzincan | 06.12.1976
E-Posta : ducgun@nigde.edu.tr
Web Adresi :
Öğrenim Durumu | Görevler | Dersler | Yayınlar | Projeler | Burslar | Etkinlikler | İdari Görevler | Tamam.Yüksek Lisans Tezleri | Tamam. Doktora Tezleri | Özgeçmiş
Öğrenim Durumu

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı

Erciyes Üniversitesi

1997

Yüksek Lisans

Eski Türk Edebiyatı

Erciyes Üniversitesi

2000

Doktora

Türkçe Eğitimi

Gazi Üniversitesi

2006

Görevler

 

 

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş.Gör.

 Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi

1999-2001

Arş.Gör.

 Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi

2001–2006

Yrd.Doç.Dr.   

 Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi

2006–2011

Yrd.Doç.Dr.  

 Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi

2011-2012

Yrd.Doç.Dr.  

 Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi

2012-2014

Doç. Dr.  Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2014-...
 
Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

Lisans Düzeyindeki Dersler

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2011-2012

Güz

Anlama Teknikleri-II Dinleme Eğitimi (Lisans)

2

2

100

Türk Dili I (Ön Lisans)

2

0

480

İlkbahar

Özel Öğretim Yöntemleri II

2

2

100

Türk Dili II (Ön Lisans)

2

0

480

2014-2015

Güz

Yazılı Anlatım I

2

0

60

Özel Öğretim Yöntemleri I

2

2

65

Anlama Teknikleri II Dinleme Eğitimi

2

2

65

 

Eserler

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. UÇGUN, Duygu. (July 2011)  The study on the writing anxiety levels of primary school 6, 7 and 8th year students in terms of several variables. Educational Research and Reviews. 6(7), 542-547. (Indexed in “ERIC).

A2. UÇGUN, Duygu. (2014). Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Yazma Eğilimlerinin İncelenmesi. Eğitim ve Bilim, 39 (175), 227-238. (Indexed in “SSCI”). 

A3. UÇGUN, Duygu. (2010-Bahar). Özel Öğretim Yöntemleri Dersinin Türkçe Öğretmeni Yetiştirme Sürecine Katkısı. Türklük Bilimi Araştırmaları/ Journal of Turkology Research, (27), 707-719.

A4. UÇGUN, Duygu. (Fall 2011). Assessment of the Turkish teacher training process through academicians' views. Education. 1(132). 115-132.

A5. UÇGUN, Duygu. (2012). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Seçmeli Ders Tercihlerini Etkileyen Etmenler. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi/ International Journal of Human Sciences. 2 (9),1337-1349.

A6. UÇGUN, Duygu. (Summer 2013).  Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı”nın Gerekliliği Üzerine Bir Değerlendirme. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8 (9). 2487-2498.

A7. UÇGUN, Duygu. (2013). Türkçe Eğitiminde Motivasyonu Artırmaya Yönelik Uygulamalar. Eğitimde Kuram ve Uygulama/ Journal of Theory and Practice in Education. 9(4), 354-362.

A8. GÜLSOY, Tuba, UÇGUN, D. (Fall 2013). 6. Sınıf Öğrencilerinin Kelime Hazinesinin Geliştirilmesinde Eğitsel Oyunların Etkisinin İncelenmesi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8 (13), 943-952.

A9. UÇGUN, Duygu. (Haziran 2014). 8. Sınıf Öğrencilerinin Okur Öz Yeterliklerinin İncelenmesi. International Journal of Language Academy. 2/2, 38-47.

A10. UÇGUN, Duygu. (2014). Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Yazma Eğilimlerinin İncelenmesi. Eğitim ve Bilim, 39 (175), 227-238. (Indexed in “SSCI”).

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. UÇGUN, Duygu. (2009). Anlatım Becerilerinin Geliştirilmesinde Öğretmen Faktörü. I. Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu  Bildirileri (Ed. Prof. Dr. Adnan İnce, Doç. Dr. Vügar Sultanzade). 27-28 Mart 2008, Gazi Mağusa, K.K.T.C.: Doğu Akdeniz Üniversitesi Yayınları, 467-475.

B2.  ÖZBAY, Murat. UÇGUN, D. Türkçe Öğretmenlerinin Yetiştirilmesine Yönelik Bir Değerlendirme. Türkçe Öğretimi Kongresi. 18-19-20 Mayıs 2008. Bahçeşehir Üniversitesi-Millî Eğitim Bakanlığı, İstanbul. (Özeti Basıldı).

B3. UÇGUN, Duygu. Özel Öğretim Yöntemleri Dersinin Türkçe Öğretmeni Yetiştirme Sürecine Katkısı. I. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu. 20-21 Kasım 2008. Başkent Üniversitesi, Ankara. (Makale Olarak Yayımlandı).

B4. UÇGUN, Duygu. “Yazılı Anlatımları” Açısından Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilgi ve Beceri Düzeylerine Yönelik Bir Değerlendirme. I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi. 1-3 Mayıs 2009. Eğitim Araştırmaları Birliği Derneği-Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale. (Erişim Adresi: http://oc.eab.org.tr/egtconf/pdfkitap/pdf/194.pdf, Erişim Tarihi: 11.01.2012).

B5. UÇGUN, Duygu. (2009). Ana Dili Öğretmenlerinin Yetiştirilmesinde Uygulamalı Derslerin Önemine Yönelik Bir Değerlendirme. Modern Paradigmalar Dil Bilimi Eğitimi: Metot ve Yollar, Uluslararası Uygulamalar Konferansı Materyaller Külliyesi. 25-27 Kasım 2009. Devlet Eğitim Kurumları Sterlitamakskaya Zeynep Bişevoy Pedegoji Akademisi, Sterlimak. Sterlimakskaya Gasudarstvannoya Pedagogiçeskaya Akademia: 271-276.

B6. UÇGUN, Duygu. (April 2010). An Evaluation on the Bachelor Programme of Turkısh Language Traning in Terms of  ‘Teaching Turkısh Language to the Turkısh Chıldren ın Europe’. European Turks "Education and İntegration” 14-16 May 2009. Antwerp, Belçika. (Ed. Dr. İsmail Aydoğan, Dr. Faruk Yaylacı). Erciyes University Press Number: 178, 431-438.

B7. UÇGUN, Duygu. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Seçmeli Ders Tercihlerini Etkileyen Etmenler. III. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı. 1-3 Temmuz 2010. Dokuz Eylül Üniversitesi Dil Eğitimi ve Araştırma ve Uygulama Merkezi, İzmir. (Makale olarak yayımlandı).

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. UÇGUN, Duygu. (2003-Bahar ). Türkçe Öğretimi Açısından Özel Öğrenme Güçlüğü. Türklük Bilimi Araştırmaları, Türkçe Öğretimi Özel  Sayısı, (13). 203-219.

D2. UÇGUN, Duygu. (Haziran 2006). Hasan Vuslat Efendi ve Divanında Yer Alan Tasavvufi Unsurlar. Erciyes, Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, (342). 12-14.

D3. UÇGUN, Duygu. (Aralık 2006). Medreselerde Türkçe Eğitimi. Erciyes, Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, (348). 6-8.

D4. UÇGUN, Duygu. (2006-Güz). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Sözcük Dağarcığını Geliştirme Teknikleri. Türklük Bilimi Araştırmaları. (20). 217-227.

D5. UÇGUN, Duygu. (2007). Konuşma Eğitimini Etkileyen Faktörler. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (22). 59-69.

D6. UÇGUN, Duygu. (Ağustos 2013). Türkçe Öğretmenlerinin Öğrencileri Motive Etme Düzeyleri ile İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (2), 449-460.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. UÇGUN, Duygu. Türkçe Öğretmenliği Mesleğinde Konuşma Becerisinin Önemi. Âşık Paşa ve Türkçe Bilgi Şöleni. 24-26 Mayıs 2007. Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir.

E2. UÇGUN, Duygu. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çocuk Edebiyatı Dersi ve Çocuk Edebiyatı Ürünlerine İlişkin Tutumları. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu Fırat Üniversitesi, Elâzığ, 20-22 Mayıs 2010, Tam Metinler,   472-477.

F. Diğer yayınlar :

F. 1. Kitap bölümü yazarlığı

F.1.1. UÇGUN, Duygu. (2011). İlköğretim Programlarında Yazma Eğitimi. Yazma Eğitimi (3. Baskı). (Editör: Prof. Dr. Murat Özbay). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık, 1-19. (ISBN: 9786053641278).

F.1.2. UÇGUN, Duygu. (2013). Tarihî Süreç İçerisinde Türkçe Öğretim Programları ve Türkçe Öğretmenlerinin Yetiştirilmesi. Türkçe Öğretimi El Kitabı (1. Baskı). (Editörler: Prof. Dr. Abdurrahman Güzel, Doç. Dr. Halit Karatay). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık, 89-106. (ISBN: 148495).

F.1.3. UÇGUN, Duygu. (2013). Prof. Dr. Abdurrahman Güzel’in Türkçe Öğretmenlerinin Yetiştirilmesine Yönelik Çalışmaları. Prof. Dr. Abdurrahman Güzel Armağanı-Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi (1. Baskı). (Editörler: Doç. Dr. Celal Demir, Yrd. Doç. Dr. Hayrettin Parlakyıldız). Ankara: Akçağ Yayınları, 403-409. (ISBN: 978-605-342-093-4).

F.2. Yayın tanıtımı

F.2.1. ERKAL, Duygu. (2000-Güz). Varîdâtü’l-Enîka. Bilge, Yayın, Tanıtım Tahlil, Eleştiri Dergisi. 7 (26). Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, 127-128.

 

 

Projeler

Projelerde Yaptığı Görevler :

1. UÇGUN, Duygu. (02.04.2008, Niğde). “Kadın ve Eğitim” Konulu Seminer. Hayatımız Dram-a Projesi, Kapadokya Kadın, Gençlik, Eğitim ve Kültür Derneği.

2. Millî Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Koordinatörlüğünde düzenlenen “Okuma Kültürü ve Etkili Dil Kullanımı (Şimdi Okuma Zamanı) Projesi” kapsamında gerçekleştirilen “Okuma Kültürü ve Söz Varlığının Geliştirilmesi Çalıştayı”na katılım, 19-23 Ekim 2010, Ankara/Kızılcahamam.

3. UÇGUN, Duygu. (04.04.2012, Sivas/Şarkışla). “Anlama ve Anlatma Becerileri Bakımından Türkçe Öğretimi” Konulu Seminer. Sivas’ta Okul Kalitesinin Artırılması (SEKAP) Projesi, Sivas Valiliği.

4. TÜBİTAK ve Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi İşbirliği ile “TÜBİTAK 2237-Proje Etkinliklerini Destekleme Programı” çerçevesinde gerçekleştirilen “Türkolojide Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi”ne katılım, 10-12 Ekim 2013, Niğde.

Alınan Burslar
Yapılan Etkinlikler ve Etkinliklerde Görevler

A. Bilimsel toplantılarda alınan görevler

A1. Bilim Kurulu Üyeliği, 3. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, 29 Mayıs-05 Haziran 2011, Bosna Hersek-Mostar.

A2. Kurultay Düzenleme Kurulu Üyeliği, 6. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı, 4-6 Temmuz 2013, Niğde.

B. Bilimsel toplantılara dinleyici olarak katılım

B1. 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 5-7 Mayıs 2011, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas.

B2. 6. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı, 4-6 Temmuz 2013, Niğde.

C. Çalıştaya katılım

C1. Yunus Emre Enstitüsü 1. Türkçe Çalıştayı, 01-02 Mayıs 2010, Ankara.

İdari Görevler

İdari Görevler :

2007-2009,     Niğde Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Türk Dili Bölüm Başkanı.

2009-2011,     Niğde Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus Programı Türkçe Eğitimi Bölüm Koordinatörü.

2009-2011,     Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Bölüm Koordinatörü.

2009-2011,     Niğde Üniversitesi Rektörlüğü Türk Dili Bölüm Başkanlığı “Türk Dili Sınav Komisyonu” Üyesi.

2014-…     ,        Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Doçent Temsilcisi.

.

Tamamlatılan Yüksek Lisans Tezleri

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

Vuslatî Dîvanı (Transkripsiyonlu Metin-Edisyon Kritik-İnceleme)

Danışman: Prof. Dr. Ümit TOKATLI

Tamamlatılan Doktora Tezleri

Doktora Tezi Başlığı ve  Danışmanı:

Cumhuriyet Döneminde Türkçe Öğretmenlerinin Yetiştirilmesi

Danışman: Prof. Dr. Murat ÖZBAY

Özgeçmiş

ÖZ GEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZ GEÇMİŞ

Adı Soyadı: Duygu UÇGUN

Doğum Tarihi: 06. 12. 1976

Öğrenim Durumu: Doktora

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı

Erciyes  Üniversitesi

1997

Y. Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı

Erciyes  Üniversitesi

2000

Doktora

Türkçe Eğitimi

Gazi Üniversitesi

2006

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

Vuslatî Dîvanı (Transkripsiyonlu Metin-Edisyon Kritik-İnceleme)

Danışman: Prof. Dr. Ümit TOKATLI

Doktora Tezi Başlığı ve  Danışmanı:

Cumhuriyet Döneminde Türkçe Öğretmenlerinin Yetiştirilmesi

Danışman: Prof. Dr. Murat ÖZBAY

Görevler:

 

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş.Gör.

 Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi

1999-2001

Arş.Gör.

 Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi

2001–2006

Yrd.Doç.Dr.   

 Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi

2006–2011

Yrd.Doç.Dr.  

 Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi

2011-2012

Yrd.Doç.Dr.  

 Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi

2012-2014

Doç. Dr.  Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2014-...
 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

Nazik YALÇINKAYA. (2011). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersine Yönelik Tutumları ile Sınav Kaygısı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Tuba ELLİ. (2011). İlköğretim 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Anlaşılabilirlik Düzeyi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Tuba GÜLSOY. (2013). 6. Sınıf Öğrencilerinin Kelime Hazinesinin Geliştirilmesinde Eğitsel Oyunların Etkisi, Niğde Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

Projelerde Yaptığı Görevler :

1. UÇGUN, Duygu. (02.04.2008, Niğde). “Kadın ve Eğitim” Konulu Seminer. Hayatımız Dram-a Projesi, Kapadokya Kadın, Gençlik, Eğitim ve Kültür Derneği.

2. Millî Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Koordinatörlüğünde düzenlenen “Okuma Kültürü ve Etkili Dil Kullanımı (Şimdi Okuma Zamanı) Projesi” kapsamında gerçekleştirilen “Okuma Kültürü ve Söz Varlığının Geliştirilmesi Çalıştayı”na katılım, 19-23 Ekim 2010, Ankara/Kızılcahamam.

3. UÇGUN, Duygu. (04.04.2012, Sivas/Şarkışla). “Anlama ve Anlatma Becerileri Bakımından Türkçe Öğretimi” Konulu Seminer. Sivas’ta Okul Kalitesinin Artırılması (SEKAP) Projesi, Sivas Valiliği.

4. TÜBİTAK ve Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi İşbirliği ile “TÜBİTAK 2237-Proje Etkinliklerini Destekleme Programı” çerçevesinde gerçekleştirilen “Türkolojide Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi”ne katılım, 10-12 Ekim 2013, Niğde.

İdari Görevler :

2007-2009,     Niğde Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Türk Dili Bölüm Başkanı.

2009-2011,     Niğde Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus Programı Türkçe Eğitimi Bölüm Koordinatörü.

2009-2011,     Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Bölüm Koordinatörü.

2009-2011,     Niğde Üniversitesi Rektörlüğü Türk Dili Bölüm Başkanlığı “Türk Dili Sınav Komisyonu” Üyesi.

2014-…     ,        Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Doçent Temsilcisi.

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Ödüller :

Son iki yılda verdiği ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2011-2012

Güz

Anlama Teknikleri-II Dinleme Eğitimi (Lisans)

2

2

100

Türk Dili I (Ön Lisans)

2

0

480

İlkbahar

Özel Öğretim Yöntemleri II

2

2

100

Türk Dili II (Ön Lisans)

2

0

480

2014-2015

Güz

Yazılı Anlatım I

2

0

60

Özel Öğretim Yöntemleri I

2

2

65

Anlama Teknikleri II Dinleme Eğitimi

2

2

65

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. UÇGUN, Duygu. (July 2011)  The study on the writing anxiety levels of primary school 6, 7 and 8th year students in terms of several variables. Educational Research and Reviews. 6(7), 542-547. (Indexed in “ERIC”).

A2. UÇGUN, Duygu. (2014). Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Yazma Eğilimlerinin İncelenmesi. Eğitim ve Bilim, 39 (175), 227-238. (Indexed in “SSCI”).

A3. UÇGUN, Duygu. (2010-Bahar). Özel Öğretim Yöntemleri Dersinin Türkçe Öğretmeni Yetiştirme Sürecine Katkısı. Türklük Bilimi Araştırmaları/ Journal of Turkology Research, (27), 707-719.

A4. UÇGUN, Duygu. (Fall 2011). Assessment of the Turkish teacher training process through academicians' views. Education. 1(132). 115-132.

A5. UÇGUN, Duygu. (2012). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Seçmeli Ders Tercihlerini Etkileyen Etmenler. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi/ International Journal of Human Sciences. 2 (9),1337-1349.

A6. UÇGUN, Duygu. (Summer 2013).  Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı”nın Gerekliliği Üzerine Bir Değerlendirme. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8 (9). 2487-2498.

A7. UÇGUN, Duygu. (2013). Türkçe Eğitiminde Motivasyonu Artırmaya Yönelik Uygulamalar. Eğitimde Kuram ve Uygulama/ Journal of Theory and Practice in Education. 9(4), 354-362.

A8. GÜLSOY, Tuba, UÇGUN, D. (Fall 2013). 6. Sınıf Öğrencilerinin Kelime Hazinesinin Geliştirilmesinde Eğitsel Oyunların Etkisinin İncelenmesi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8 (13), 943-952.

A9. UÇGUN, Duygu. (Haziran 2014). 8. Sınıf Öğrencilerinin Okur Öz Yeterliklerinin İncelenmesi. International Journal of Language Academy. 2/2, 38-47.

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. UÇGUN, Duygu. (2009). Anlatım Becerilerinin Geliştirilmesinde Öğretmen Faktörü. I. Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu  Bildirileri (Ed. Prof. Dr. Adnan İnce, Doç. Dr. Vügar Sultanzade). 27-28 Mart 2008, Gazi Mağusa, K.K.T.C.: Doğu Akdeniz Üniversitesi Yayınları, 467-475.

B2.  ÖZBAY, Murat. UÇGUN, D. Türkçe Öğretmenlerinin Yetiştirilmesine Yönelik Bir Değerlendirme. Türkçe Öğretimi Kongresi. 18-19-20 Mayıs 2008. Bahçeşehir Üniversitesi-Millî Eğitim Bakanlığı, İstanbul. (Özeti Basıldı).

B3. UÇGUN, Duygu. Özel Öğretim Yöntemleri Dersinin Türkçe Öğretmeni Yetiştirme Sürecine Katkısı. I. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu. 20-21 Kasım 2008. Başkent Üniversitesi, Ankara. (Makale Olarak Yayımlandı).

B4. UÇGUN, Duygu. “Yazılı Anlatımları” Açısından Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilgi ve Beceri Düzeylerine Yönelik Bir Değerlendirme. I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi. 1-3 Mayıs 2009. Eğitim Araştırmaları Birliği Derneği-Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale. (Erişim Adresi: http://oc.eab.org.tr/egtconf/pdfkitap/pdf/194.pdf, Erişim Tarihi: 11.01.2012).

B5. UÇGUN, Duygu. (2009). Ana Dili Öğretmenlerinin Yetiştirilmesinde Uygulamalı Derslerin Önemine Yönelik Bir Değerlendirme. Modern Paradigmalar Dil Bilimi Eğitimi: Metot ve Yollar, Uluslararası Uygulamalar Konferansı Materyaller Külliyesi. 25-27 Kasım 2009. Devlet Eğitim Kurumları Sterlitamakskaya Zeynep Bişevoy Pedegoji Akademisi, Sterlimak. Sterlimakskaya Gasudarstvannoya Pedagogiçeskaya Akademia: 271-276.

B6. UÇGUN, Duygu. (April 2010). An Evaluation on the Bachelor Programme of Turkısh Language Traning in Terms of  ‘Teaching Turkısh Language to the Turkısh Chıldren ın Europe’. European Turks "Education and İntegration” 14-16 May 2009. Antwerp, Belçika. (Ed. Dr. İsmail Aydoğan, Dr. Faruk Yaylacı). Erciyes University Press Number: 178, 431-438.

B7. UÇGUN, Duygu. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Seçmeli Ders Tercihlerini Etkileyen Etmenler. III. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı. 1-3 Temmuz 2010. Dokuz Eylül Üniversitesi Dil Eğitimi ve Araştırma ve Uygulama Merkezi, İzmir. (Makale olarak yayımlandı).

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. UÇGUN, Duygu. (2003-Bahar ). Türkçe Öğretimi Açısından Özel Öğrenme Güçlüğü. Türklük Bilimi Araştırmaları, Türkçe Öğretimi Özel  Sayısı, (13). 203-219.

D2. UÇGUN, Duygu. (Haziran 2006). Hasan Vuslat Efendi ve Divanında Yer Alan Tasavvufi Unsurlar. Erciyes, Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, (342). 12-14.

D3. UÇGUN, Duygu. (Aralık 2006). Medreselerde Türkçe Eğitimi. Erciyes, Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, (348). 6-8.

D4. UÇGUN, Duygu. (2006-Güz). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Sözcük Dağarcığını Geliştirme Teknikleri. Türklük Bilimi Araştırmaları. (20). 217-227.

D5. UÇGUN, Duygu. (2007). Konuşma Eğitimini Etkileyen Faktörler. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (22). 59-69.

D6. UÇGUN, Duygu. (Ağustos 2013). Türkçe Öğretmenlerinin Öğrencileri Motive Etme Düzeyleri ile İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (2), 449-460.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. UÇGUN, Duygu. Türkçe Öğretmenliği Mesleğinde Konuşma Becerisinin Önemi. Âşık Paşa ve Türkçe Bilgi Şöleni. 24-26 Mayıs 2007. Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir.

E2. UÇGUN, Duygu. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çocuk Edebiyatı Dersi ve Çocuk Edebiyatı Ürünlerine İlişkin Tutumları. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu Fırat Üniversitesi, Elâzığ, 20-22 Mayıs 2010, Tam Metinler,   472-477.

F. Diğer yayınlar :

F. 1. Kitap bölümü yazarlığı

F.1.1. UÇGUN, Duygu. (2011). İlköğretim Programlarında Yazma Eğitimi. Yazma Eğitimi (3. Baskı). (Editör: Prof. Dr. Murat Özbay). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık, 1-19. (ISBN: 9786053641278).

F.1.2. UÇGUN, Duygu. (2013). Tarihî Süreç İçerisinde Türkçe Öğretim Programları ve Türkçe Öğretmenlerinin Yetiştirilmesi. Türkçe Öğretimi El Kitabı (1. Baskı). (Editörler: Prof. Dr. Abdurrahman Güzel, Doç. Dr. Halit Karatay). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık, 89-106. (ISBN: 148495).

F.1.3. UÇGUN, Duygu. (2013). Prof. Dr. Abdurrahman Güzel’in Türkçe Öğretmenlerinin Yetiştirilmesine Yönelik Çalışmaları. Prof. Dr. Abdurrahman Güzel Armağanı-Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi (1. Baskı). (Editörler: Doç. Dr. Celal Demir, Yrd. Doç. Dr. Hayrettin Parlakyıldız). Ankara: Akçağ Yayınları, 403-409. (ISBN: 978-605-342-093-4).

F.2. Yayın tanıtımı

F.2.1. ERKAL, Duygu. (2000-Güz). Varîdâtü’l-Enîka. Bilge, Yayın, Tanıtım Tahlil, Eleştiri Dergisi. 7 (26). Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, 127-128.

F.3. Bilimsel toplantılarda alınan görevler

F.3.1. Bilim Kurulu Üyeliği, 3. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, 29 Mayıs-05 Haziran 2011, Bosna Hersek-Mostar.

F.3.2. Kurultay Düzenleme Kurulu Üyeliği, 6. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı, 4-6 Temmuz 2013, Niğde.

F.4. Bilimsel toplantılara dinleyici olarak katılım

F.4.1. 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 5-7 Mayıs 2011, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas.

F.4.2. 6. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı, 4-6 Temmuz 2013, Niğde.

F.5. Çalıştaya katılım

F.5.1. Yunus Emre Enstitüsü 1. Türkçe Çalıştayı, 01-02 Mayıs 2010, Ankara.